Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez FoodPlanet Sp. z o.o.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO jest FoodPlanet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („FoodPlanet”) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000849917.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować bezpośrednio w biurze FoodPlanet, ul. Marii Rodziewiczówny 1/458, 04-181 Warszawa oraz drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: office@food-planet.eu.  

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach marketingu – prawidłowego zaprezentowania naszej oferty handlowej, realizacji zamówienia, jak również w celu utrzymywania kontaktu. M.in. realizując ww. cele przesyłamy do Ciebie nasz newsletter oraz inne informacje.

Ponadto, jeżeli bierzesz udział w organizowanym przez nas wydarzeniu (np. webinarze lub wydarzeniu stacjonarnym) Twoje dane przetwarzane są w celu rejestracji Cię w wydarzeniu i umożliwieniu wzięcia w nim udziału.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do otrzymywania naszych newsletterów, realizacji zamówienia (założenia konta klienta) lub wzięcia udziału w organizowanym przez FoodPlanet wydarzeniu.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes FoodPlanet, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem FoodPlanet jest zaprezentowanie własnej oferty handlowej, realizacji zamówienia oraz utrzymywanie z Tobą kontaktu.

Ponadto podstawą do przesyłania Ci newslettera oraz innych materiałów i informacji jest Twoja zgoda udzielona na podst. art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Jeżeli otrzymamy dodatkowe dane osobowe, poza tymi, które są wymagane do wysłania newslettera oraz założenia konta klienta  będziemy je przetwarzać na podstawie  zgody wyrażonej w formie jednoznacznej, potwierdzającej czynności- przekazania ich FoodPlanet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z rejestracją na organizowane przez FoodPlanet wydarzenie, Twoje dane podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rejestracji do wzięcia udziału w wydarzeniu oraz zaprezentowaniu własnej oferty handlowej, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

 • rezygnacji z otrzymywania newslettera lub innych przesyłanych przez nas materiałów;
 • zakończenia prowadzenia przez nas działań marketingowych skierowanych do Ciebie;
 • cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na przesłance zgody;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, chyba że dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do realizacji innych celów;
 • usunięcie konta klienta i upływ terminów przechowywania danych określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości.

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych dla nas;
 • podmiotom świadczącym na rzecz FoodPlanet usługi wsparcia informatycznego;
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 • przewoźnikom oraz kurierom celem realizacji zamówienia/umowy;
 • usługodawcom usług płatniczych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FOODPLANET

 • dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zaktualizuje się inna podstawa przetwarzania uniemożliwiająca nam realizację Państwa żądania;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Po przekazaniu FoodPlanet Twoich danych osobowych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach prowadzenia przez FoodPlanet marketingu bezpośredniego nie musi zawierać uzasadnienia. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. O zmianie celu przetwarzania zostaniesz przez nas poinformowany. Sprzeciw możesz złożyć kontaktując się z nami listownie bądź mailowo na adres office@food-planet.eu.

 • przeniesienia danych osobowych w zakresie, w jakim opiera się ono na Twojej zgodzie;
 • jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych przez okres do wycofania zgody. Aby cofnąć udzieloną przez Ciebie zgodę skontaktuj się z FoodPlanet listownie lub mailowo na adres office@food-planet.eu.

SKARGA

W przypadku kwestionowania sposobu przetwarzania danych osobowych przez FoodPlanet przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.